عادت چیست؟؟؟

عادت چیست

تعریف عادت : هر گاه فراگردی را چندین بار تکرار کنیم و هر بار از نتیجه آن راضی باشیم ، به نقطه ای دست می یابیم که عادت نامیده می شود. عادت جستجوی اطلاعات و ارزشیابی گزینه های انتخابی را محدود و یا کاملاً آنها را از دور خارج می کند. خرید از روی عادت دو مزیت عمده برای مصرف کننده دارد : 1 – خطر کردن را کاهش می دهد ،2- تصمیم گیری را آسان می کند . خرید یک محصول مشابه در دفعات متعدد ، خطر شکست آن محصول و ضرر های مالی خرید های مهم را کاهش می دهد .

روشن است که تبلیغ کنندگان ، خواهان مصرف کنندگانی اند که از روی عادت از محصول آنان استفاده می کنند .

انگیزه : یک نیروی درونی نا مرئی است که موجب تحریک و بروز یک پاسخ رفتاری می شود

نیاز ها : نیرو های بنیادینی که فرد را برای انجام دادن کار و یا خواستن چیزی بر می انگیزاند .

نگرش ها : یک نگرش از حالتی از پیش آمادگی آموخته شده است ، احساسی که نسبت به یک شیء،یک فرد ویا یک نظر دارید ومنجر به رفتار معینی می شود . یک نگرش بر برخی از موضوعاتی متمرکز می شود که نقطه کانونی باورها و احساس های شما را می سازد .

نگرش ها برای دست اندرکاران تبلیغات اهمیت دارند ، زیرا آن ها برای نحوه ءارزشیابی مصرف کنندگان از محصولات تأثیر می گذارند .

شخصیت : تمامی این عوامل فردی و روان شناختی در تعامل با یکدیگر ، شخصیت یگانه شما را می سازد . شخصیت به دسته ای از صفات اطلاق می شود که یک فرد را متمایز می سازد . چگونگی نگاه شما به دنیا ، چگونگی ادراک و تفسیر شما از آنچه در اطرافتان می گذرد ، چگونگی پاسخ های عقلانی و عاطفی وچگونگی شکل دادن به عقاید ونگرش های شما تمامأدر شخصیت شما منعکس می شود . شخصیت شما ، همان چیزی است که از شما یک فرد می سازد .

رفتار خرید :

1-   تشخیص نیاز : اولین مرحله ،یعنی تشخیص نیاز ، زمانی روی می دهد که مصرف کننده ،نیاز به یک محصول را تشخیص می دهد . این نیاز بر حسب اهمیت یا جدیت ممکن است تغییر کند . هدف تبلیغ کننده در این مرحله ، آن است که این نیاز را فعال یا برانگیخته کند .

2-   جستجوی اطلاعات : مرحله دوم ، جستجوی اطلاعات است . این جستجو می تواندغیر رسمی باشد . نظیر خواندن آگهی ها و مقالاتی که اتفاقأ توجه شما را جلب می کند و یا رسمی باشد .

3-   ارزش یابی و مقایسه : مرحله سوم ،ارزشیابی و مقایسه است . در این مرحله ، شروع به مقایسه محصول های مختلف و کیفیت های آنها میکنیم  و فهرست انتخاب هایمان رابه تعدادی که عملی باشد ،کاهش می دهیم .

تبلیغات ، در این فراگرد ارزشیابی ، از آن جهت اهمیت دارد که در رتبه بندی محصول ها بر اساس کیفیتشان به ما کمک می کند .

4 – انتخاب محل خرید و تصمیم به خرید : مرحله چهارم ،انتخاب محل خرید است . این محصول در کجا یافت می شود ؟

5- ارزشیابی پس از خرید : آخرین گام پس از این فراگرد ، نقطه ای است که از آن جا ملاحظه مجدد و توجیه خرید خود برای خود راآغاز می کنیم . به محض آن که محصولی را می خریم ، به وی‍‍‍ژه اگر از نوع مهم باشد ، مشغولیت ارزشیابی پس از خرید ما شروع می شود . آیا این محصول ، پذیرفتنی است ؟ این عمل تعیین می کند که ما آن محصول را مجددأخواهیم خرید و یا حتی آن راپس خواهیم داد .

حتی قبل از گشودن بسته بندی یا استفاده از محصول ، ممکن است نسبت به عقل خرید خود مشکوک و یا نگران شوید . به این شک ، عدم تجانس پس از خرید 1 می گویند . بسیاری از مصرف کنندگان ، حتی پس از خرید، در باره محصول خریداری شده ، مطالعه می کنند تا تصمیم خود را برای خود توجیه کنند . تبلیغاتی مانند آنچه بر روی بسته بندی به چاپ می رسد ، با بیان مجدد کیفیت ها و تائید محبوبیت محصول یا علامت مشخصه ف به کاهش عدم تجانس پس از خرید کمک می کنند .

تبلیغات چگونه عمل می کند ؟ این ، سوألی بس پیچیده است . تنها چیزی که می دانیم آن است که تبلیغات ممکن است تعدادی از پیام ها را در تعدادی از حوزه ها به طور همزمان ف با ایجاد ارتباط منتقل کند . برای مثال ، همزمان با آگاهی از یک نکته تبلیغی ، ممکن است عقیده ای مطلوب یا نا مطلوب نسبت به کالای تبلیغ شده در ذهن شما شکل گیرد . تاثیر پیام هم بر حوزه ء دانسته ها و هم علایق ، میتواند همزما ن صورت گیرد .

چگونگی عمل تبلیغات بر حسب چهار مقوله اساسی روان شناختی ، تحلیل خواهد شد که عبارتند از : ادراک ، آگاهی ، فهم ، ترغیب .

/ 0 نظر / 194 بازدید